مشاوره، طراحی و اجرای سایبان کشاورزی

طراحی و اجرای انواع سایبان کشاورزی

در این ویدئو به صورت طرح وار با فرآیند اجرای سایبان کشاورزی آشنا می شوید. شما می توانید برای مشاوره رایگان، طراحی و اجرا انواع سایبان ه...

ادامه مطلب

سایبان کشاورزی

مزایای توسعه کشت گلخانه ای و اجرای سایبان کشاورزی

در این ویدئو به طور خلاصه به بررسی بحران کم آبی و مزایای توسعه کشت های گلخانه ای و اجرای سایبان کشاورزی به عنوان راهکاری در جهت سازگاری...

ادامه مطلب

کاهش مصرف آب کشاورزی1

اهمیت گلخانه و سایبان کشاورزی در شرایط بحران آب

در این ویدئو به بررسی وضعیت بحران آب در دشت های کشور، عوامل و برخی راهکارهای کاهش مصرف آب و افزایش بهره وری پرداخته شده است. شما می توا...

ادامه مطلب