معرفی دستگاه های خشک کن زعفران زافیران

معرفی کامل دستگاه های خشک کن زعفران زافیران

چرا خشک کن های زافیران: این دستگاه ها از جدید ترین نسل های خشک کن در ایران بوده و دارای استاندارد ملی سازمان مکانیزاسیون می باشند. از د...

ادامه مطلب

اجرای طرح پوشش باغات در چابهار (سایبان کشاورزی)

اجرای طرح پوشش باغات در چابهار (سایبان کشاورزی)

سازه های کشت محلفظت شده تنها به گلخانه ها محدود نمی شوند. در راستای تولید پایدار و بهره ور محصولات کشاورزی استفاده از تلکنولوژ های جدید...

ادامه مطلب

آشنایی با آفات گلخانه ای- قسمت دهم- مبارزه با آفات- مبارزه مکانیکی، مبارزه بیولوژیکی، مبارزه شیمیایی

آشنایی با آفات گلخانه ای – قسمت دهم: مبارزه با آفات

شما در این ویدئو قسمت دهم (مبارزه با آفات) از مجموعه ده قسمتی آشنایی با آفات گلخانه ای را مشاهده می فرمائید. 1- کلیات 2- مگس مینوز 3- ...

ادامه مطلب

آشنایی با آفات گلخانه ای - قسمت نهم- کنترل و مراقبت

آشنایی با آفات گلخانه ای – قسمت نهم: کنترل و مراقبت

شما در این ویدئو قسمت نهم (کنترل و مراقبت) از مجموعه ده قسمتی آشنایی با آفات گلخانه ای را مشاهده می فرمائید. 1- کلیات 2- مگس مینوز 3- ...

ادامه مطلب

آشنایی با آفات گلخانه ای- قسمت هشتم- پیشگیری از ظهور آفات

آشنایی با آفات گلخانه ای – قسمت هشتم: پیشگیری از ظهور آفات

شما در این ویدئو قسمت هشتم (پیشگیری از ظهور آفات) از مجموعه ده قسمتی آشنایی با آفات گلخانه ای را مشاهده می فرمائید. 1- کلیات 2- مگس می...

ادامه مطلب

آشنایی با آفات گلخانه ای- قسمت هفتم- پشه های قارچ

آشنایی با آفات گلخانه ای – قسمت هفتم: پشه قارچ

شما در این ویدئو قسمت هفتم (پشه قارچ) از مجموعه ده قسمتی آشنایی با آفات گلخانه ای را مشاهده می فرمائید. 1- کلیات 2- مگس مینوز 3- شته ه...

ادامه مطلب

آشنایی با آفات گلخانه ای- قسمت ششم- تریپس ها

آشنایی با آفات گلخانه ای – قسمت ششم: تریپس ها

شما در این ویدئو قسمت ششم (ترپس ها) از مجموعه ده قسمتی آشنایی با آفات گلخانه ای را مشاهده می فرمائید. 1- کلیات 2- مگس مینوز 3- شته ها ...

ادامه مطلب

آشنایی با آفات گلخانه ای - قسمت پنجم- سفید بالک ها

آشنایی با آفات گلخانه ای – قسمت پنجم: سفید بالک ها

شما در این ویدئو قسمت پنجم (سفید بالک ها) از مجموعه ده قسمتی آشنایی با آفات گلخانه ای را مشاهده می فرمائید. 1- کلیات 2- مگس مینوز 3- ش...

ادامه مطلب

آشنایی با آفات گلخانه ای- قسمت چهارم- کنه ها

آشنایی با آفات گلخانه ای – قسمت چهارم: کنه ها

شما در این ویدئو قسمت چهارم (کنه ها) از مجموعه ده قسمتی آشنایی با آفات گلخانه ای را مشاهده می فرمائید. 1- کلیات 2- مگس مینوز 3- شته ها...

ادامه مطلب