ویدئوهای آموزشی- باغبانی و کشاورزی

خشک کن زعفران زافیران- کاربری و استفاده آسان

خشک کن زعفران زافیران- کاربری و استفاده آسان

کاربرد و استفاده آسان، امکان تنظیمات سفارشی دستگاه و امکان استفاده از حالت دستی برای شرایط اضطراری از جمله مزایای دستگاه خشک کن زعفران زافیران است.