ویدئوهای آموزشی- باغبانی و کشاورزی

خشک کن زعفران زافیران: مصرف برق پایین و بهینه

خشک کن زعفران زافیران: مصرف برق پایین و بهینه

خشک کن های زعفران زافیران دارای مصرف برق پایین و بهینه بوده و می توان برای بهره برداری از آن از برق خانگی استفاده نمود.